Poznáte rôzne druhy inteligencie? Máme ich až 9, no u každého z nás prevláda iný

Veľmi vysoká inteligencia sa nám tak nejak automaticky spája s veľmi múdrymi jedincami. Čo to ale inteligencia vlastne je? Tento pojem možno presne definovať len veľmi ťažko. Existuje nespočetné množstvo definícií toho, čo to inteligencia je. Náš slovník definuje inteligenciu ako duševnú vyspelosť charakterizovanú chápavosťou a súdnosťou či ako rozumové nadanie. Vo všeobecnosti pochádza pojem inteligencia primárne z oblasti psychológie.

Môžeme povedať, že inteligencia označuje schopnosť človeka abstraktne myslieť, alebo aj schopnosť učiť sa. Ďalšia definícia popisuje inteligenciu ako súbor alebo úroveň rozumových schopností jedinca a iná hovorí, že ide o schopnosť používať pamäť a vedomosti, porozumieť, uvažovať či predstavovať si. Dá sa povedať, že každý zo psychológov a odborníkov pristupoval k danej veci trochu inak a priniesol iné teórie.

V dejinách sa tiež začala inteligencia napríklad aj deliť na rôzne druhy. Začalo sa hovoriť o emočnej inteligencii, čo má predstavovať schopnosť človeka identifikovať, hodnotiť a kontrolovať vlastné emócie. Mnohí autori v minulosti rozlíšili inteligenciu napríklad na dva základné druhy, iní na väčší počet druhov.

S vlastnou teóriou mnohonásobnej inteligencie prišiel aj americký vývojový psychológ Howard Gardner z Harvardovej univerzity, ktorý v 80. rokoch minulého storočia vo svojej práci popísal až osem druhov inteligencie a špekuloval o deviatom. Platí pritom, že človek môže mať niektoré druhy rozvinuté viac ako iné a zároveň si môže jednotlivé druhy inteligencie vedome rozvíjať. Spoznajte s nami 9 druhov inteligencie podľa Gardnerovej teórie. Ktoré z nich podľa vás prevládajú u vás?

1. Jazykovo-verbálna inteligencia

Prvá je jazyková inteligencia, alebo inak verbálne-lingvistická inteligencia či jazykovo-verbálna inteligencia. Ak má jedinec dobre rozvinutú jazykovú inteligenciu, dalo by sa povedať, že má dar reči. S tým súvisí napríklad schopnosť výborne rečniť a zvládať ústne prejavy, ale aj pútavo písať. Z jedincov s dobre rozvinutou verbálnou inteligenciou sú dobrí spisovatelia, novinári, právnici, moderátori čo predajcovia.

Máte bohatú slovnú zásobu, dobre sa vám učia nové jazyky, nemáte problém s kýmkoľvek komunikovať, ste dobrý v slovných hrách, ide vám presviedčanie? V tom prípade je jazyková inteligencia pravdepodobne vašou silnou stránkou. Podporiť rozvoj tohto druhu inteligencie možno čítaním a precvičovaním komunikačných schopností. 

Odporúčame: ​Ako si užiť maximálny odpočinok počas rest day? Máme najlepšie tipy!

Zvukovo-hudobná inteligencia

Zdroj: Depositphotos

2. Zvukovo-hudobná inteligencia

Zvukovo-hudobná alebo muzikálna inteligencia hovorí niečo o našej schopnosti vnímať rytmus a zvuk. Je zrejmé, že túto inteligenciu majú dobre rozvinutú jedinci, ktorí vedia správne zachytávať rytmus, rozlišovať melódie a aplikovať to pri tvorbe hudby. Z osôb s dobrou zvukovo-hudobnou inteligenciou sú dobrí skladatelia, speváci, hudobníci. Takýmto jedincom nerobí problém hra na rôzne hudobné nástroje. Hudobná inteligencia je často spájaná s vyššou emocionálnou inteligenciou.

3. Vizuálno-priestorová inteligencia

Máte vysoké povedomie o svojom okolí a dobrý orientačný zmysel? Alebo aj veľa snívate, máte dobrú predstavivosť a schopnosť vnímať farby či predmety? V tom prípade pravdepodobne máte vysokú vizuálno-priestorovú inteligenciu.

Vizuálno-priestorovú inteligenciu možno charakterizovať ako dobrú schopnosť vizuálnej pamäte, orientácie v priestore, tvorivých aktivít a využívania predstavivosti, napríklad aj pri práci alebo učení. Jedinci, ktorí majú dobre vyvinutí tento druh inteligencie, sú dobrí dizajnéri, grafici, architekti, šachisti, piloti, sochári, ale aj fotografi.

4. Logicko-matematická inteligencia

Ďalším druhom inteligencie podľa Howarda Gardnera je matematicko-logická inteligencia, ktorá predstavuje schopnosť riešiť problémy, logické hlavolamy, zložité matematické úlohy, ale aj vyhodnocovať situácie a tvoriť stratégie. Jedincom s rozvinutou logicko-matematickou inteligenciou to skrátka ide dobre s číslami a rôznymi úlohami, ktoré zahŕňajú nejaké počty.

Ste dobrý v logických a strategických hrách, riešení hádaniek a odhaľovaní záhad? V tom prípade je tento druh inteligencie u vás výraznejšie rozvinutý. Osoby s dobrou logicko-matematickou inteligenciou sú adeptmi na pracovné pozície, ako je napríklad vedec, účtovník, matematik, ekonóm, audítor, technik, analytik.

Odporúčame: ​Meškanie menštruácie? Máme vysvetlenie a aj užitočné rady

Prírodná inteligencia

Zdroj: Depositphotos

5. Prírodná inteligencia

Čo si predstaviť pod pojmom prírodná inteligencia? Prírodná alebo prírodovedecká inteligencia je schopnosť porozumieť prírode. Tento druh inteligencie majú značne rozvinuté osoby, ktoré obľubujú prírodu a čas strávený vonku, majú radi zvieratá a vedia sa o ne aj starať, tiež sú dobrí v pestovaní rastlín.

Tento druh inteligencie napomáha rozvíjať triedenie odpadu a celková snaha o ochranu prírody. Osoby s rozvinutou prírodnou inteligenciou sú dobrí botanici, záhradní architekti, meteorológovia, geológovia či zverolekári aj prírodní aktivisti.

6. Telesno-pohybová inteligencia

Rozvinutá telesno-pohybová inteligencia, takpovediac, predurčuje človeka stať sa športovcom, tanečníkom, trénerom, ale aj fyzioterapeutom či hercom. Táto inteligencia sa vzťahuje na koordináciu mysle a tela. Ide o schopnosť využívať svoju fyzickú silu a dosahovať rôzne fyzické limity.

Jedinci s rozvinutou pohybovou inteligenciou komunikujú gestikuláciou, nemajú problém s fyzickým kontaktom, vedia byť rýchli a vedia sa dobre orientovať v priestore. Táto inteligencia sa dá posilňovať športovaním, modelovaním aj trénovaním hereckých schopností.

7. Vnútorná alebo intrapersonálna inteligencia

Intrapersonálna inteligencia, teda vnútorná, hovorí o dobrej schopnosti chápať seba samého – rozumieť svojim emóciám, správaniu, myšlienkam. Zahŕňa ocenenie a rešpektovanie ľudského stavu. Viete sa postaviť vo svojich potrebách na prvé miesto, ste silný a nezávislý, konáte na základe pocitov a kladiete dôraz na sebareflexiu? Potom máte dobre rozvinutú intrapersonálnu inteligenciu.

Takéto osoby sú dobrými psychológmi, terapeutmi, poradcami, sociálnymi pracovníkmi, podnikateľmi, ale aj filozofmi či spisovateľmi. Ak má človek dobre rozvinutú túto formu inteligencie, obvykle mu aj pomáha lepšie zvládať stres a lepšie sa rozhodovať. 

Odporúčame: ​Toto nejedzte a nepite po 20-tej hodine, ak sa chcete dobre vyspať!

interpersonálna inteligencia

Zdroj: Depositphotos

8. Spoločenská alebo interpersonálna inteligencia

Interpersonálna inteligencia, nazývaná aj spoločenská, zase definuje schopnosť jedinca vychádzať s druhými ľuďmi, rozpoznávať ich emócie, motívy a úmysly a tiež sa im prispôsobovať. Osoby s touto inteligenciou majú dobre rozvinutú schopnosť verbálnej a neverbálnej komunikácie, sú spokojné v okruhu ľudí, vedia rozpoznávať nálady ľudí a pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu.

Ak máte dobrú interpersonálnu inteligenciu, nie je na škodu, ak sa uplatníte v marketingu, politike, herectve, školstve či sociálnej práci.

9. Duchovná a existenciálna inteligencia

Deviatym druhom inteligencie, o ktorej Gardner špekuloval, bola existenciálna inteligencia alebo duchovná inteligencia. Tento druh inteligencie sa vzťahuje na hlbokú citlivosť a schopnosť ľudí zvládnuť hlboké a vážne otázky, ako aj schopnosť o snahu nájsť odpovede. Osoby s rozvinutou duchovnou inteligenciou majú obvykle dobrý prehľad vo vážnych témach s sú z nich dobrí teológovia, vedci či filozofi. 

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE